New Gods: Yang Jian

PG13

Fifteen hundred years after the war of gods, the heaven declined. Yang Jian, the God of Erlang, made a living by working as a catcher. One day, Yang Jian was ordered to hunt down a young man, his own nephew.

CAST: Kai Wang, Ji Guanlin, Li Lihong, Li Lanling, Zhao Yi, Liu Xiaoyu

DIRECTOR: Zhao Ji

RUN TIME: 127 min